9,6 logo Zuid5 CategorieenMenu
   
  Behandelend mondhygiënist

  Een gezond én fris gebit?

  de professionele mondhygiënist

  Privacy- en cookieverklaring

  Zuid5 praktijk voor mondhygiëne

  Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Zuid5 mondhygiene streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die jij bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoongegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je op een transparante wijze hoe wij met jouw gegevens omgaan.

  Categorieen persoonsgegevens

  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoongegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoongegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt zijn om te verwerken.

  Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken:

  • NAW gegevens (Naam,Adres, Woonplaats)
  • geslacht
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • gegevens betreffende je gezondheid (anamnese vragenlijst)
  • naam zorgverzekeraar en verzekeringsgegevens
  • BSN-nummer
  • naam verwijzer
  • naam van andere zorgverleners
  • dag en tijdstip van je afspraak

  Het Is van belang om te weten, dat indien er geen toesteming wordt verleend tot het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens, zoals het BSN nummer en (medische) patiëntgegevens, de behandelingsovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk.

  Persoongegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

  Minderjarige patienten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerken wij alleen persoonsgegevens na toestemming van de ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patienten geldt dat wij alleen persoonsgege4vens verwerken na toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger. 

  Grondslag voor gegevensverwerking

  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de overeenkomst tussen jou en ons zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening, Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

  Doeleinden gegevensverwerking

  De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  -Het aanmaken van een account om je bij onze praktijk in te schrijven

  -Het bijhouden van je medisch dossier

  -Het inplannen van een afspraak

  -Het uitvoeren van een behandeling

  -Het bijhouden van de door jou aangegeven voorkeuren

  -Het verbeteren van de dienstverlening

  -Het uitvoeren van overige door jou gevraagde diensten

  -Het versturen van rapportage naar je tandarts of andere specialist

  Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

  Wij verstrekken je persoongegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegegevensverstrekking zonder toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting dit voorschrijft. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met andere partijen:

  -GSN softwareleverancier

  -CM-specialist websitebouwer

  -FAMED factoringmaatschappij

  -VECOZO verzekeraarsportaal

  -SimplyBookMe boeksysteem

  In de verwerkingsovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van jou te waarborgen. 

  Bewaartermijnen

  Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in de privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van je medische gegevens hanteren wij de wettelijke termijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) conform artikel 7: 454 WB. Naast de WGBO houden we, indien nodig, ook nog rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

  Beveiligingsmaatregelen

  Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. 

  -Wij versturen e-mail uitsluitend versleuteld

  -Software is alleen toegankelijk voor de behandelaar met een inlogcode

  -Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

  -Patientendossiers zijn altijd zoveel mogelijk actueel.

  -Computer wordt ‘s nachts uitgezet.

  Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

  Om je van dienst te zijn hebben wij op onze website een verwijzing opgenomen naar websites van anderen. Wij maken je er op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je er verder gebruik van maakt. 

  Het gebruik van cookies

  Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. 

  Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kun je de privacyverklaring van Google lezen.

  In je browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van je browser.

  Je rechten

  Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegvensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt je verzoek bij onze praktijk kenbaar maken door telefonisch contact op te nemen via 075 6165754 of 06 28440098. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op uw verzoek.

  Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens van de AP vind je hier:

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/zelfdoen/privacyrechten/klachten-over-gebruik-persoonsgegevens

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van een eventuele wijziging op de hoogte bent. 

  Contactpersoon:

  Janneke Lagerwaard
  Mondhygienist
  Zuid5 praktijk voor mondhygiene
  info@zuid5.nl
  075 6165754